Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

מדיניות ביטולים וחזרת מוצרים

1. משתמש העונה על הגדרת "צרכן" כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי לבטל הזמנה ו/או עסקה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן.

2. למען הנוחות, להלן הגדרת צרכן בחוק הגנת הצרכן:

""צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;"

3. למען הסר כל ספק, לקוחות עסקים אינם "צרכן" על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, והוראות פרק זה לא יחולו עליהם.

4. מועדים למתן הודעת ביטול על ידי צרכן. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת מכר מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות הרלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.

  1. 4. ברכישה של נכס/מוצר - עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת המוצר/ים אצל הצרכן;

  2. 4.ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

  3. 4. צרכן שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין מפעילת האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

5. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

5.1 טובין פסידים; 

5.2 "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; 

5.3 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לעניין זה מובהר כי מוצר ייחודי, קרי מוצר שונה מזה המפורסם באתר ו/או מוצר הכולל תוספות ייעודיות לרבות הוספת שם ו/או כיתוב  ו/או הוספת עמודים יחשב כטובין שיוצר במיוחד.

5.4 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

6. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם. 

7. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד אל מפעילת האתר, באמצעות שליחת הודעה לדוא"ל adina.bookbinder@gmail.com או באמצעות שימוש בקישור "מדיניות ביטולים" המופיע בתחתית האתר. הוראות נוספות לעניין תנאי הביטול ניתן למצוא בעמוד "מדיניות וביטולים". 

8. השבת התמורה. התמורה תושב בתוך עד 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל, באותה הדרך בה בוצע התשלום.