Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תנאי שימוש 

כללי 

מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אולם הם מתייחסים באופן זהה לשני המינים.

 1. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש באתר למפעילת האתר כהגדרתם להלן.

 2. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש (להלן: "המשתמש") באתר www.bookbinder.co.il (להלן: "האתר") ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר, ומהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין ״לוכד רעיונות״, ע.מ./ח.פ 40978348 מרח' עמיעד 90, עמיעד (להלן: "מפעילת האתר").

 3. קרא את תנאי השימוש במלואם. כותרות תנאי השימוש והסעיפים הינם לצרכי נוחות בלבד. 

 4. גלישה באתר וביצוע פעולה באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש, לכן אם אינך מסכים לתנאי כלשהו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 5. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי תנאי השימוש. 

 6. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בתנאי השימוש.

 7. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים.

 8. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר.

 9. כשירות. באתר רשאי להשתמש משתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום המקובל על מפעילת האתר. מובהר, אין אפשרות לבצע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל על ידי מפעילת האתר.

 10. עמודי מכירה. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שחלקם מיוצרים על בסיס הזמנה אישית (להלן: "המוצרים").

 11. שינויים בתנאי השימוש. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 12. מדיניות פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע פעולה באתר הנך רשאי להסכים לקבל הודעות שונות, לרבות דברי פרסומת כהגדרתן בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. 

 13. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני adina.bookbinder@gmail.com או באמצעות שליחת הודעת WhatsApp לטלפון מס' 052-552-6052.

הזמנת מוצרים

14. מפעילת האתר תדאג לאספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש, כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים באתר. 

15. מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שיתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה ופרטי המשתמש יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. 

16. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי או אמצעי התשלום שנמסר על ידי המשתמש; (ב) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע").

17. אספקת המוצרים לבית המשתמש באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם כפי שיעודכנו מעת לעת. 

18. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר תהא רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של המשתמש.

19. חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים המפורסמים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל.

20. איסוף עצמי. המשתמש רשאי לאסוף את המוצרים ישירות באיסוף ממשרדי מפעילת האתר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של מפעילת האתר. 

21. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 10 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. 

22. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי או אמצעי התשלום ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת משלוח/שובר כתנאי למסירה המוצר.

23. עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר אינה אחראית כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת היצירה. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי המשתמש בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה המפורסם באתר. במידה שהמשתמש לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה המפורסם באתר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את היצירה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקה מוצר ו/או אספקתו באיחור. 

24. למיטב ידיעת מפעילת האתר, כל המוצרים המוצעים באתר קיימים במלאי, למעט מוצרים בהזמנה אישית.

 

הפרות וסעדים

25. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו.

26. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.

27. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתמונות ובתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

28. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או מבעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

 

הוראות התנהגות

29. המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

30. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות תנאי השימוש. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.

31. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

31.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

31.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

31.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;

31.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;

31.5. במקרה ונפלה בתיאור היצירה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו;

32. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש במועד ביצוע ההזמנה.

 

ביטול הזמנה

33. משתמש העונה על הגדרת "צרכן" כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי לבטל הזמנה ו/או עסקה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן.

34. למען הנוחות, להלן הגדרת צרכן בחוק הגנת הצרכן:

"צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;"

35. למען הסר כל ספק, לקוחות עסקים אינם "צרכן" על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, והוראות פרק זה לא יחולו עליהם. 

36. מועדים למתן הודעת ביטול על ידי צרכן. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת מכר מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות הרלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.

36.1. ברכישה של נכס/מוצר - עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/היצירה אצל הצרכן;

36.2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

36.3. צרכן שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין מפעילת האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

37. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

37.1. טובין פסידים; 

37.2. "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; 

37.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לעניין זה מובהר כי מוצר ייחודי, קרי מוצר שונה מזה המפורסם באתר ו/או מוצר הכולל תוספות ייעודיות לרבות הוספת שם ו/או כיתוב  ו/או הוספת עמודים יחשב כטובין שיוצר במיוחד.

37.4. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

38. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם. 

39. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד אל מפעילת האתר, באמצעות שליחת הודעה לדוא"ל adina.bookbinder@gmail.com  או באמצעות שימוש בקישור "מדיניות ביטולים" המופיע בתחתית האתר. הוראות נוספות לעניין תנאי הביטול ניתן למצוא בעמוד "מדיניות וביטולים". 

40. השבת התמורה. התמורה תושב בתוך עד 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל, באותה הדרך בה בוצע התשלום.

 

מיאון אחריות והגבלת אחריות

41. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

42. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של חברת המשלוחים ו/או מי מטעמה. 

43. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתנאי השימוש ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

44. אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.

45. העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

46. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. 

47. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

48. העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר.

49. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרת תנאי מתנאי השימוש על ידי מפעילת האתר יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד מפעילת האתר.

50. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. במקרה כזה, ההזמנה תבוטל והמשתמש יזוכה בסכום ששולם על ידו. 

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תנאי השימוש.

51. מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

52. מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.

53. מידע. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר אצל מפעילת האתר.

54. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות  במועד ביצוע הזמנה המשתמש רשאי להסכים ולאשר למפעילת האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות.

55. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליו מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת adina.bookbinder@gmail.com, ובמקרה כזה מפעילת האתר לא תישלח אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

56. בקשת הסרה או עיון במידע לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

56.1. המשתמש רשאי לבקש לעיין בפרטיו המוחזקים על ידי מפעילת האתר.

56.2. המשתמש רשאי להגיש בקשה לתיקון המידע ו/או למחיקתו.

56.3. מפעילת האתר רשאית לתקן את המידע או למחוק אותו. מובהר כי במקרה של מחיקה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר לרבות הזמנות.

57. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים בין היתר לצורך אספקת המוצרים.

58. איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוע ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב'. 

59. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט המאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה רשאי  לעדכן את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

60. שינויים במדיניות הפרטית. מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

הדין החל

61. פרשנות ואכיפת תנאי השימוש ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע מהם, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז חיפה.

 

נוסח תנאי השימוש באתר הוא הנוסח הקובע בכל עת. 

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 29.09.2020

קנייה מהנה.

עדינה מזרחי שלי, ״לוכד רעיונות״